Pomoc osobom pokrzywdzonym przestepstwem

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestepstwem

Informujemy, iż Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS nieprzerwalnie od 2009 roku świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Krakowie

 

Adres

Ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

 

 

Dane kontaktowe

 

 

 

tel. 12 421 22 88

e-mail: pokrzywdzeni.krakow@.pl

www.krafos.pl

 

 

 

Godziny dyżurów osobistych

osób pierwszego kontaktu

 

Poniedziałek 08:00 – 15:00

Wtorek 08:00 - 15:00

Środa 13:00 – 20:00

Czwartek 08:00 – 15:00

Piątek 08:00 – 15:00

Sobota 08:00 – 12:00

 

Godziny dyżurów telefonicznych osób pierwszego kontaktu

Dyżur pod numerem telefonu: 12 421 22 88

Poniedziałek 15:00 – 18:00

Wtorek `15:00 – 18:00

Środa 08:00 – 13:00

Czwartek 15:00 – 18:00

Piątek 15:00 – 18:00

Sobota 12:00 – 15:00

FORMY POMOCY SKIEROWANE DO OSÓB POKRZYWDZONYCH ORAZ OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH

 

 • Pomoc prawna, mediacja
 • Pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej
 • Pomoc psychologiczna, psychoterapia
 • Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw
 • Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania , a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych
 • Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 • Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu
 • Usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwem
 • Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10 art. 36 ust 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
 • Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 • Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

 

FORMY POMOCY SKIEROWANE DO ŚWIADKÓW ORAZ OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH

 • Pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej
 • Pomoc psychologiczna oraz pomoc osoby pierwszego kontaktu

 

Filie Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem:

 - Oświęcim, ul. Bema 4, tel. 504 704 266

 - Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1A, tel. 504 704 933