Straż Miejska

Strażnik wykonując swoje zadania służbowe ma prawo do:

- udzielania pouczeń

- legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

- ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia ich do najbliższej jednostki policji,

- nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

- dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu,

- oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

- blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym,

- wydawania poleceń,

- żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

- zwracania się w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność- w zakresie
użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o policji.

 

Strażnik może stosować wobec osób uniemożliwiających wykonywanie zadań służbowych następujące środki przymusu bezpośredniego:

- siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,

- kajdanki,

- pałki obronne wielofunkcyjne,

- psy obronne,

- paralizatory elektryczne,

- ręczne miotacze gazu.

Strażnik stosuje w/w środki jedynie w przypadku osiągnięcia celu, jakim jest podporządkowanie się wydanym poleceniom. Środki przymusu bezpośredniego mogą być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. Przy wykonywaniu czynności służbowych, funkcjonariusze straży muszą korzystać z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Podczas wykonywania obowiązków służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy. 
 

Funkcjonariusze straży realizując zadania mają także prawo:

- stosować wobec obywateli naruszających przepisy porządkowe środki oddziaływania wychowawczego w postaci ustnych lub pisemnych upomnień zobowiązujących do przywrócenia naruszonego porządku publicznego do stanu poprzedniego. - w przypadku naruszenia przepisów legitymować w niezbędnym zakresie obywateli w celu ustalenia tożsamości. - wymierzać w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach, kar grzywien w drodze mandatów karnych za wykroczenia przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 1977 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży miejskiej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego /Dz.U.Nr 124, poz. 794/. - kierować wnioski o ukaranie do kolegium d/s wykroczeń i oskarżanie przed kolegium do spraw wykroczeń.

- wnioskować do osób fizycznych, zakładów, jednostek i instytucji o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. - ująć osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także dla mienia oraz przekazanie tejże osoby do Policji. - usuwać na koszt właściciela pojazdy, których stan wskazuje na to, że nie są używane, albo pojazdy bez tablic rejestracyjnych, jeżeli są one dla danego pojazdu wymagane, pozostawione w miejscach, gdzie jest to zabronione.