Państwowa Straż Pożarna


 

Uprawnienia Państwowej Straży Pożarnej:

1. Strażacy biorący udział w akcji ratowniczej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia akcji, mają prawo korzystania z:

1)  dróg, gruntów i zbiorników wodnych państwowych, komunalnych i prywatnych;

2)  komunalnych i prywatnych ujęć wodnych i środków gaśniczych.

2. W okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności strażak kierujący akcją ratowniczą ma prawo zarządzenia:

1)  ewakuacji ludzi i mienia z terenu objętego akcją ratowniczą;

2)  koniecznych prac wyburzeniowych i rozbiórkowych;

3)  wstrzymania komunikacji w ruchu lądowym;

4)  udostępnienia pojazdów, środków i przedmiotów niezbędnych do akcji ratowniczej;

5)  zakazu przebywania osobom postronnym w rejonie akcji ratowniczej.

3. Ponadto w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, kierujący akcją ma prawo:

1)  żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych i obywateli;

2)  odstąpienia od zasad działania uznanych powszechnie za bezpieczne.